Lyrics Home | Browse by Language| Album | Artist | Top Viewed

అత్యున్నత సింహాసనముపై ఆశీనుడవైన


  • అత్యున్నత సింహాసనముపై - ఆశీనుడవైన నా దేవా
  • అత్యంత ప్రేమా స్వరూపివి నీవే - ఆరాధింతును నిన్నే
  • ఆహహ హల్లెలూయ (3) ఆ.....మేన్

  • 1. ఆశ్చర్యకరుడా స్తోత్రం - ఆలోచన కర్తా స్తోత్రం
  • బలమైన దేవా - నిత్యుడవగు తండ్రి
  • సమాధాన అధిపతి స్తోత్రం ‘ ఆహహ ‘


  • 2. కృపా సత్య సంపూర్ణుడా స్తోత్రం - కృపతో రక్షించితివే స్తోత్రం
  • నీ రక్తమిచ్చి విమోచించినావే నా రక్షణ కర్తా స్తోత్రం
  • ‘ ఆహహ ‘

  • ౩.మృత్యుంజయుడా స్తోత్రం - మహా ఘనుడా స్తోత్రం మమ్మును
  • కొనిపోవ త్వరలో రానున్న మేఘవాహనుడా స్తోత్రం
  • ‘ ఆహహ ‘

  • 4.ఆమేన్ అనువాడా స్తోత్రం - అల్ఫా ఓమేగా స్తోత్రం అగ్ని జ్వాలలవంటి
  • కన్నులు గలవాడా అత్యున్నతుడా స్తోత్రం
  • ‘ అహహ '