Lyrics Home | Browse by Language| Album | Artist | Top Viewed

దేవుని ప్రేమ ఇదిగో - Devuni Prema Idigo


  • దేవుని ప్రేమ ఇదిగో – జనులార – భావంబునం దెలియరే
  • కేవలము నమ్ముకొనిన – పరలోక – జీవంబు మనకబ్బును         ||దేవుని||

  • సర్వలోకము మనలను – తన వాక్య – సత్యంబుతో జేసెను
  • సర్వోపకారుడుండే – మన మీద – జాలిపరుడై యుండెను         ||దేవుని||

  • మానవుల రక్షింపను – దేవుండు – తన కుమారుని బంపెను
  • మన శరీరము దాల్చెను – ఆ ప్రభువు – మన పాపమునకు దూరుడే         ||దేవుని||

  • యేసు క్రీస్తను పేరున – రక్షకుడు – వెలసి నాడిలలోపల
  • దోసకారి జనులతో – నెంతో సు – భాషలను బల్కినాడు         ||దేవుని||

  • పాప భారంబు తోడ – నే ప్రొద్దు – ప్రయాసముల బొందెడి
  • పాపులందరు నమ్మిన – విశ్రాంతి – పరిపూర్ణమిత్తు ననెను         ||దేవుని||

  • సతులైన పురుషులైనన్ – యా కర్త – సర్వ జనుల యెడలను
  • సత్ప్రేమగా నడిచెను – పరలోక – సద్బోధలిక జేసెను         ||దేవుని||

  • చావు నొందిన కొందరిన్ – యేసుండు – చక్కగా బ్రతికించెను
  • సకల వ్యాధుల రోగులు – ప్రభు నంటి – స్వస్థంబు తా మొందిరి         ||దేవుని||

  • గాలి సంద్రపు పొంగులన్ – సద్దణిపి – నీళ్లపై నడచినాడే
  • మేలు గల యద్భుతములు – ఈలాగు – వేల కొలదిగ జేసెను         ||దేవుని||

  • చేతుల కాళ్లలోను – రా రాజు – చేర మేకులు బొందెను
  • పాతకులు గొట్టినారే – పరిశుద్ధ – నీతి తా మోర్వలేకన్         ||దేవుని||

  • ఒడలు రక్తము గారగ – దెబ్బలు – చెడుగు లందరు గొట్టిరి
  • వడిముళ్లు తల మీదను – బెట్టిరి – ఓర్చెనో రక్షకుండు         ||దేవుని||

  • ఇన్ని బాధలు బెట్టుచు – దను జంపు – చున్న పాప నరులను
  • మన్నించు మని తండ్రిని – యేసుండు – సన్నుతితో వేడెను         ||దేవుని||

  • రక్షకుడు శ్రమ బొందగా – దేశంబు – తక్షణము చీకటయ్యెన్
  • రక్షకుడు మృతి నొందగ – తెర చినిగి – రాతి కొండలు పగిలెను         ||దేవుని||

  • రాతి సమాధిలోను – రక్షకుని – నీతిగల దేహంబును
  • పాతి పెట్టిరి భక్తులు – నమ్మిన – నాతు లందరు జూడగా         ||దేవుని||

  • మూడవ దినమందున – యేసుండు – మృతి గెల్చి లేచినాడు
  • నాడు నమ్మిన మనుజులు – చూచిరి – నలువది దినములందున్         ||దేవుని||

  • పదునొకండు మారులు – వారలకు – బ్రత్యక్షు డాయె నేసు
  • పరలోకమున కేగెను – తన వార్త – బ్రకటించు మని పల్కెను         ||దేవుని||

  • నమ్మి బాప్తిస్మమొందు – నరులకు – రక్షణ మరి కల్గును
  • నమ్మ నొల్లక పోయెడు – నరులకు – నరకంబు సిద్ధమనెను         ||దేవుని||

  • Devuni Prema Idigo – Janulaara – Bhaavambunam Deliyare
  • Kevalamu Nammukonina – Paraloka – Jeevambu Manakabbunu      ||Devuni||

  • Sarvalokamu Manalanu – Thana Vaakya – Sathyambutho Jesenu
  • Sarvopakaarudunde – Mana Meeda – Jaaliparudai Yundenu      ||Devuni||

  • Maanavula Rakshimpanu – Devundu – Thana Kumaaruni Bampenu
  • Mana Shareeramu Daalchenu – Aa Prabhuvu – Mana Paapamunaku Doorude      ||Devuni||

  • Yesu Kreesthanu Peruna – Rakshakudu – Velasi Naadilalopala
  • Dosakaari Janulatho – Nentho -Su Bhaashalanu Balkinaadu      ||Devuni||

  • Paapa Bhaarambu Thoda – Ne Proddu – Prayaasamula Bondedi
  • Paapulandaru Nammina – Vishraanthi – Paripoornamitthu Nanenu      ||Devuni||

  • Sathulaina Purushulainan – Yaa Kartha – Sarva Janula Yedalanu
  • Sathpremaga Nadichenu – Paraloka – Sadhbodhalika Jesenu      ||Devuni||

  • Chaavu Nondina Kondarin – Yesundu – Chakkagaa Brathikinchenu
  • Sakala Vyaadhula Rogulu – Prabhu Nanti – Swasthambu Thaa Mondiri      ||Devuni||

  • Gaali Sandrapu Pongulan – Saddanipi – Neellapai Nadachinaade
  • Melu Gala Yadbhuthamulu – Eelaagu – Vela Koladiga Jesenu      ||Devuni||

  • Chethula Kaallalonu – Raa Raaju – Chera Mekulu Bondenu
  • Paathakulu Gottinaare – Parishuddha – Neethi Thaa Morvalekan      ||Devuni||

  • Odulu Rakthamu Gaaraga – Debbalu – Chedugu Landaru Gottiri
  • Vadimullu Thala Meedanu – Bettiri – Orcheno Rakshakundu      ||Devuni||

  • Inni Baadhalu Bettuchu – Danu Jampu – Chunna Paapa Narulanu
  • Manninchu Mani Thandrini – Yesundu – Sannuthitho Vedenu      ||Devuni||

  • Rakshakudu Shrama Bondagaa – Deshambu – Thakshanamu Cheekatayyen
  • Rakshakudu Mruthi Nondaga – Thera Chinigi – Raathi Kondalu Pagilenu      ||Devuni||

  • Raathi Samaadhilonu – Rakshakuni – Neethigala Dehambunu
  • Paathi Pettiri Bhakthulu – Nammina – Naathu Landaru Joodagaa      ||Devuni||

  • Moodava Dinamanduna – Yesundu – Mruthi Gelchi Lechinaadu
  • Naadu Nammina Manujulu – Choochiri – Naluvadi Dinamulandun      ||Devuni||

  • Padunokandu Maarulu – Vaaralaku – Brathyakshu Daaye Nesu
  • Paralokamuna Kegenu – Thana Vaartha – Brakatinchu Mani Palkenu      ||Devuni||

  • Nammi Baapthismamondu – Narulaku – Rakshana Mari Kalgunu
  • Namma Nollaka Poyedu – Narulaku – Narakambu Siddhamanenu      ||Devuni||
 • Album: Telugu Best Collections, Artist: Unknown Artist, Language: Telugu, Viewed: 276 times