Lyrics Home | Browse by Language| Album | Artist | Top Viewed

మనోవిచారము కూడదు నీకు - మహిమ తలంపులే కావలెను


  • మనోవిచారము  కూడదు  నీకు  - మహిమ తలంపులే కావలెను
  • = దిన  క్రమాన శాంతి గుణంబులు - దీనుల కిచ్చు చుందును

  • 1. ఆలస్యమైనంత  మాత్రమున - అవి నెరవేరవనవద్దు   
  • = కాలము పరిపూర్ణంబు కాగా - ఖచ్చితముగా అన్నియు నెరవేరును 

  • 2. నిత్యానందము సత్యానందము - నీలోనే నే నమర్చితి 
  • = అత్యానందము అగపడుచుండును - ఆలోచించు చున్న కొలది

  • 3. కోరవు నీకు కావలసినవి - ఊరకనే నీకిచ్చెదను 
  • = ధారాళముగా నిచ్చుటకు నా - ధన నిధి వస్తువు లన్నియు గలవు

  • 4. నీరసపడకుము నీరస పడకుము - నీవే నా ఆస్తి గదా 
  • = నా రక్తముతో సంపాదించితి - నన్ను నీ ఆస్తిగ గైకొనుము

  • 5. నీకు కావలసినవి అడుగుము - నేను తప్పక ఇచ్చెదను 
  • = నీకు ఇచ్చుట నాకానందము - నీవు అడుగుట ముచ్చట నాకు 

  • 6. నీ కష్టములు నీ కోరికలు - నా కొరకే అవి యుండవుగా 
  • = లేకుండగా జేసెదను అప్పుడు - లేడి వలె గంతులు వేయుదువు

  • 7. నీ కవసరమైనవి కావలసిన - నిఖిల వస్తువుల కాజ్ఞాపింతును 
  • = కాకుల కాజ్ఞ ఇచ్చి ఏలీ - యాకు ఆకలి తీర్చలేదా 

  • 8. సైకిళ్ళు స్టీమర్లు బండ్లు - సంచారమునకు అవసరమా ! 
  • = లోకులు కోరిన యెడల అవియూ - నీ కవి సులువుగా లభియించు 

  • 9. ఎండయు, చలియు, వానయు, గాలియు - ఏమియు చేయనేరావు నిన్ను 
  • = తిండికి, బట్టకు, బసకు, శుద్ధికి - తీరికకు ఏ కొదువయే  యుండదు

  • 10. జంతువు, పశువు, పురుగు, పక్షి - జబ్బు ఏమియు చేయవు నీకు 
  • = సంతోషముతో నా సందేశము - చాటగా అదియూ చాటుచునుండును

  • 11. నీ బలహీనత తట్టు చూడకు - నా బలము తట్టిదిగో చూడుము 
  • = నీ బలమునకు మించిన పనులు - నా బలమే గదా చేయవలెను

  • 12. పాపివని నీకెవడు చెప్పెను - పావనుడవై యుండగను 
  • = శాప మరణము రాదు నీకు - చావును చంపిన జీవము నేనే

  • 13. నా రూప లావణ్యములు  - నీ రూపలావణ్యములగును     
  • = నా రక్తము ప్రతి నిమిషము నీలో - ధారగా ప్రవహించును అది జీవము 

  • ----------------------------------- శత్రువులు -----------------------------------

  • 14. నా దూతలు  పరలోక శుద్దులు - నరలోకమునందలి  విశ్వాసులు  
  • = నా దరిని నిలిచి నీ కొరకు - నను ప్రార్ధింతురు ఏమి భయము

  • 15. శత్రువుల పత్రికాదులు నా - సన్నిధి లోనికి వచ్చినవి 
  • = స్తోత్రము చేయుము అపుడవి - ధూళి క్రింద నెగుర గొట్టివేతును

  • 16. నిన్నెవరైననేమియు అన్నను  - నేను ఊరు కొందునా 
  • = నన్నన్నట్టే భావించు కొని - నరులకు తీర్పు విధింపనా

  • 17. ఎవరేమియు నిన్నన్నను నీవు - ఏమియు అనకు బెదరకు వినకు 
  • = అవి విని ప్రార్ధించుము క్షమియించుము - ఆశీర్వాద మిమ్ము మనసున

  • 18. పగవారి యత్నములు  చూచి - పక పక నవ్వు చుండుము 
  • = తెగ నరుకునది నీలో యున్నది - లెమ్ము వాడుము శూరుని వలెనె 

  • 19. పగవారు హాని చేయుటకై - పట్టు కొందురు అయినను నీవు 
  • = ఎగిరి పోదువు గనుక వారు - ఏమియు చేయ లేరు నిన్ను 
  • ----------------------------------- సాతాను -----------------------------------
  • 20. వెలుగు దూత వలె సైతాను - కలలో మాటలాడును 
  • = పలుకును, రూపును బట్టి అతనిని - పారద్రోలుము పారిపోవును 

  • 21. సాతానును మృత్యువును పాప - శాపాదులను గెలిచితిని 
  • = నా తర్వాత వీటిని గెల్వ - నా సభకు సత్తువ నిచ్చితిని

  • 22. నీకు తెలియకుండా నిన్ను - నేలను పడవేయును సైతాను 
  • = ఆ కార్యంబు  నీ యపరాధ - మై యుండదు క్షమియింతును నేను 

  • 28. మరలా ఆ స్థితి తట్టు నీవు - మరల  రాదు మరలిన యెడల 
  • = బురదను కడిగిన జీవి మరల - బురదను పొరలిన దుస్థితి యబ్బును

  • 29. పేతురు పడెను తనకు తెలియదు - కూత వినబడు కోడి కూయగ 
  • = నా తట్టు చూచి విలపించెను - ఆ తరుణ మండే క్షమియించితి

  • 30. అవిశ్వాసులతో అత్తి యుండకుము - అది నీ కెంతయు అపాయము 
  • = ఇవి రుజువులతో వివరించిననూ - ఎంత చెప్పినను నమ్మనే నమ్మరు

  • 31. వివిధము లైన చెడుగులు మాని - వేయుచు నడుచు కొనవలెను 
  • = ఎవరైనా నను మాత్రమే ఆశ్ర - యించిన మోక్షములో చేర్చెదను 

  • 32. నా మాటలుగల బైబిలు చొప్పున - నడచుచు మాదిరి చూపుము 
  • = ఏ మానవునికైనను సరియే - ఎంతయైనను భోదించుము

  • ----------------------------------- సేవ -----------------------------------

  • 33. ఎన్నో అద్భుతములు నీ చేత - యేసును స్వయముగా చేయింతు 
  • = సున్న చుట్టెద  వ్యతిరిక్తములకు - చూచుకొనుము నా శక్తి ప్రభావము


  • 34. నీ  చేత మంచి పనులెన్నో - నేను చేయించుచున్నాను 
  • = ఈ చిత్రము నీకేమియు తెలియదు - ఇప్పుడే గంతులు వేయగలవు

  • 35. పనులు జరుగుట లేదని అను - కొనవద్దు అనవద్దు 
  • = మన మిద్దరము నందరమూ నా - పనిలో నుండగా ఫలమెట్లుండదు

  • 36. బహిరంగముగా  ఫలితములు కన  - బడకున్నవని అనవద్దు 
  • = బహుగా అంత రంగము నందలి - ఫలములు నాకు కనబడుచున్నవి

  • 37. వాదములు కలహములు మాని - వరుసగా సత్యము వినవలెను 
  • = వాదము వలన భేదము పెరిగి  - వరుసయే మొదలంటును చెడిపోవును
  •  
  • 38. ఎన్ని ప్రార్ధనలు చేసిన కొందరు - ఏమియు మారనే మారరుగా
  • = ఖిన్నుడవై యుండకుము నీది - క్రీస్తుది నేరము కాదు కాదు

  • 39. ఎలియాజరును కార్యసిద్ధి - స్థలమునకు నడిపింప లేదా ? 
  • = తెలుపకుండానే విశ్వాసులకు - తిన్నగా పనికి నడిపింప లేనా ! 

  • 40. అన్ని భాషలతో నా వార్త - అందరికి అందింతువు 
  • = అన్ని భాషలు ఎక్కడ నేర్చు - కొన్నారని ప్రజలందురు

  • 41. పెంతెకోస్తు పండగ నాడాత్మ - పేతురాది శిష్యులకు 
  • = వింతగా నొక్క నిమిషములోనే - విదేశ భాషలు నేర్ప లేదా

  • 42. నేను పనులు చెప్పిన వారికి - నేను సొమ్ము ఇచ్చెదను 
  • = నేను చెప్పని పనులు నావి - యైనను చేసిన క్షమించెదను

  • 43. పాపము పాప ఫలితము చెప్పి - భయ పెట్టుట మంచిదే కాని 
  • = పాపులు చెదిరి పోవుదురు నా - పంచకు రానే రారు రారు

  • 44. పడినను పడిపోతి ననవద్దు - వడిగా లెమ్ము రమ్ము రమ్ము 
  • = పడినా నన్న సైతానునకు - వశము చాడీ చెప్పును నాకు 

  • 45. ముమ్మరముగా భోధించిన బలవం - తమ్ముగ ప్రజలను తేగలవు 
  • = ముమ్మరముగా మేల్ చేసిన బలవం - తమ్ముగ ప్రజలను తేగలవు

  • 46. నేను నీలో నీవు నాలో - లీనమైనట్టే యను కొనుము 
  • = గాన నీకు లేని దేది - పోని దేది రాని దేది

  • 47. సమస్త  దేశములలో జీవ - సౌకర్యము కలుగును నీకు 
  • = అమాంతముగా దేశస్తులు నిన్ను - అన్ని చోట్ల కెత్తు కొని పోదురు

  • 48. అడిగిన వివిగో అని అన్నాను - అందుకొనక ఊరకనే యుంటివి 
  • = గడిచెను ఇట్లు ఎన్నో దినములు - కష్టములు తీరలేదు అయినను

  • 49. నీ వస్తువులను ఎక్కడికైనా - దేవదూతలు కొని పోగలరు 
  • = నీవు కోరిన వీలును బట్టి - నిన్ను కూడను కొనిపోగలరు

  • 50. ఎల్లవారిని రక్షించుటకు - ఎన్నో తిప్పలు పడుచున్నాను 
  • = అల్లరిగా మాట్లాడు కొందురు - అన్యులు ఈ సంగతి గ్రహింపక 

  • 51. సంసోను బలము నీకిచ్చెద - సంతోషించుము సంతోషించుము 
  • = హింసలన్నియు ప్రోగు చేయుము - ధ్వంసము చేయుము ధ్వంసము చేయుము

  • 52. ఘనతయు కీర్తియు గలుగును నీకు  -  గానము చేయుము గానము చేయుము 
  • = వినయమును భూషణముగా దాల్చి- ఘనపర్చుము  నా నామ మంతట 

  • 53. నిన్నయాస  పెట్టెడి వార్త - విన్నా బెదర కున్న శాంతి 
  • = నన్నా సమయమందున నీ - కన్ను చూచు చున్నా విశ్రాంతి

  • 54. నా బోధలు  కొందరికి కొన్ని - నచ్చ జెప్పిన ముగియునా 
  • = మీ భూగోళ మంతటికీ అవి - మిగుల త్వరగా పంపా లేవా !

  • 55. నేను నీ పాపములు క్షమింతును - గాని నరులు క్షమింతురా 
  • = గాన నీ తల వారి చేతుల - లోనికి వెళ్ల నీయరాదు

  • 56. నీ పాపముల తట్టు చూడను - నీలోనున్న ఆశను జూతును 
  • = పాప క్షమాపణ కొరకై  వేడుము - నా పరిశుద్ధత వైపే చూడుము

  • 57. ఆకాశము  భూమియును పోయినా - నాకు పోయిన దేమియు లేదు 
  • = నాకు నీవొక్కడవే యున్న - నాకు సమస్తమున్నట్టే 
  •   
  • 58. నా యవతారమునకు ముందే - నీ అపరాధములు మోసితిని
  • = నీ యతి క్రమాలు గెల్చితిని - నీకు బదులై  నాను గనుక

  • 59.  రక్షణ పత్రిక లెన్నో కోట్లు - రాజ్యములన్నిట చల్ల వలెన్ 
  • = శిక్ష ప్రజలకు తొలగింపుము  నీ - సిద్ధాంత బోధనల వలన

  • 60. అర్ధము కాని విషయములకు నీ -  వాందోళన పడకు చింతింపకు 
  • = అర్ధమైన సంగతులను బట్టి - ఆనందించుము అనుసరించుము 

  • 61. నేను పరిహారంబు చేయ - లేని కీడు లేనే లేదు 
  • = నేను భువిలో దివిలో చేయ - లేని మేలు లేనే లేదు 

  • 62. నన్ను నమ్మి విద్య నేర్చు - కొన్న యడల పండితులే 
  • = అన్నిటిలో నీ అపజయమే జయ - మగును జయమును జయమగును 

  • ----------------------------------- స్వస్థత -----------------------------------

  • 63. నిన్ను రక్షించిన నేను - నీ స్వజనులను  కూడా రక్షింతు
  • = కనిపెట్టి చూడుము నీకందరి - ననుగ్రహింతు నద్భుత రీతి

  • 64.  పేతురు నీడకే రోగులు బాగై - వేసిరి గంతులు సంతోషముతో 
  • = నా తలంపు తోనే రోగులు - నయమై గంతులు వేయరా ?

  • 65.  మోషే వేసిన గుడార - మును పోలినది వేసెదవా ! 
  • = మోషేతో మాట్లాడిన విధముగా - మోదముతో నీతో మాట్లాడెద

  • 66.  నేను  సృజించిన కొండలతోను - ప్రాణులతో, వృక్షాదులతో 
  • = మానక మాటలాడుచూ వాటి - మనవులు ఆలకింతును

  • ----------------------------------- రాకడ -----------------------------------

  • 67. వార్తా పత్రికలందు రాకడ - గురుతులు తెలిసికొన గలవు
  • = గురుతులు తెలిసిన యెడల భక్తుల - కూడికలో సిద్ధ పడగలవు

  • 68. నన్ను సిద్ధము చేయు మనుచు - నరుడు అడిగిన తోడ్పడనా ? 
  • = నన్ను, నా వాక్యమును, సభను - మన్నన చేసిన కొనిపోనా ?

  • 69.  మనసున నెమ్మది గాంచిన యెడల - మహిమ శరీరము దాల్చెదవు 
  • = అనుమానములను అణచి వేయుచు - ఆయత్తము చేసెదను నిన్ను

  • 70. ఏలియ, యెహేజ్కెలు, ఫిలిప్పు - ఎగిరి ప్రయాణము చేసిన  రీతి 
  • = గాలిలో ఆత్మ నిన్ను గూడా - గ్రక్కున గొనిపోవుట కష్టంబా
 • Album: Telugu Best Collections, Artist: ముంగనూరి దేవదాసు, Language: Telugu, Viewed: 6016 times