Lyrics Home | Browse by Language| Album | Artist | Top Viewed

కలములతో వ్రాయగలమా.. కవితలతో వర్ణించగలమా


  • కలములతో వ్రాయగలమా.. కవితలతో వర్ణించగలమా.. ?
  • కళలతో వివరించగలమా.. నీ మహోన్నతమైన ప్రేమా... = 2
  • ఆరాధింతును - ఆరాధింతును - 2
  • రారాజువు నీవే - నా తండ్రివి నీవే - నిను విడువను ఎడబాయను - 2

  • 1. ఆకాశములు - నీ మహిమను - వివరించుచున్నవి
  • అంతరిక్షము - నీ చేతిపనిని - వర్ణించుచున్నది = 2
  • దేవా.. నా ప్రాణము - నీకొరకై తపియించుచున్నది - 2
  • ఆరాధింతును - ఆరాధింతును - 2
  • రారాజువు నీవే - నా తండ్రివి నీవే - నిను విడువను ఎడబాయను - 2

  • 2. సెరాపులు - కెరూబులు - నిత్యము నిను స్తుతియించుచున్నవి
  • మహాదూతలు - ప్రధానదూతలు - నీ నామము కీర్తించుచున్నవి = 2
  • దేవా.. నా ప్రాణము - నీకొరకై తపియించుచున్నది - 2
  • ఆరాధింతును - ఆరాధింతును - 2
  • రారాజువు నీవే - నా తండ్రివి నీవే - నిను విడువను ఎడబాయను - 2
 • Album: Telugu Best Collections, Artist: Unknown Artist, Language: Telugu, Viewed: 910 times