Lyrics Home | Browse by Language| Album | Artist | Top Viewed

యేసు దేవుని ఆరాధికులం - వెనుక చూడని సైనికులం


  • యేసు దేవుని ఆరాధికులం - వెనుక చూడని సైనికులం - (2)
  • మరణమైన, శ్రమ ఎదురైన, బెదిరిపోని విశ్వాసులం - (2)
  • ‘మా యేసుడే మా బలం - మా యేసుడే మా జయం - (2)
  • ప్రాణమిచ్చి, మృతిని గెల్చిన, యేసురాజే మా అతిశయం’ - (2) llమా యేసుడేll

  • షద్రకు మేషాకు అబెద్నగోలను అగ్నిగుండంలో త్రోయబోగా - (2)
  • నెబుకద్నెజరుమాకు చింతియే లేదులే మా దేవుడు మమ్మును రక్షించులే - (2)
  • అని తెగించి, విశ్వసించి, ముగ్గురు నలుగురై జయించిరే - (2) llమా యేసుడేll

  • శత్రుసైన్యము దండెత్తి వచ్చెగా- యెహొషాపాతు ప్రార్ధిన చేసెగా - (2)
  • యుద్ధం నాదని దేవుడు సెలవిచ్చెగా భయమె లేక వారు జయగీతం పాడగా - (2)
  • ఆత్మతోడ, స్తుతియిస్తుండ, దేవుడె యుద్ధం జరిగించెగా (గెలిపించెగా) - (2) llమా యేసుడేll

  • శత్రు గొల్యతు సవాలు విసిరెగా - దేవుని ప్రజలంతా మౌనమాయెగా - (2)
  • ఒక్క దావీదు రోషముతో లేచెగా జీవము గల దేవుని నమాన్ని చాటెగా - (2)
  • చిన్న రాయి, వడిసె తోడ, ఆత్మశక్తితో జయించెగా - (2) llమా యేసుడేll

 • Album: Anil Kumar, Artist: Bro. Anil Kumar, Language: Telugu, Viewed: 11345 times